Άλλες Υπηρεσίες

alt

♦ Θέματα Κτηματολογίου και  δασικών χαρτών.

♦ Διαχειριστικες μελέτες

♦ Χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων.

♦ Ιδιοκτησιακά δασών.

♦ Πάσης φύσεως δασικά θέματα.

♦ Ενημέρωση σε θέματα θηραματοπονίας και αλιείας ορεινών όγκων.

♦ Ενημέρωση για θέματα αγροτουρισμού.

♦ Δασικοί Χάρτες-Αντιρρήσεις 

♦ Μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε Ε.Γ.Σ.Α. ’87.

♦ Ψηφιακή επεξεργασία παλαιών τοπογραφικών σχεδίων.

♦ Ενστάσεις  (Π.Δ.Α).

♦ Αναλαμβάνουμε την αγορά και αποστολή:1) αεροφωτογραφιών όλων των ετών (από 1929 έως σήμερα),2). χαρτών (1:5000,1:50000),3). ορθοφωτοχαρτών κ.α. ,για περιοχές που καλύπτουν όλο τον ελλαδικό χώρο.

♦ Φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και έργα πρασίνου.

♦ Γεωπληροφορική