Αντίρρηση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Εύβοια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Αντίρρηση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης -Δικαιολογητικά -Διαδικασίες Μελέτης 

Η αντίρρηση – ένσταση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης ασκείται  εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις

-Πράξη Χαρακτηρισμού.
-Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ως άνω Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου.
-Εισήγηση Δασοπόνου, Δασολόγου που συνοδεύει την προσβαλλόμενη Πράξη Χαρακτηρισμού
-Όμορες Πράξεις Χαρακτηρισμού με την προσβαλλόμενη Πράξη καθώς και τα τοπογραφικά που τις συνοδεύουν.
-Στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες τις περιοχής διάφορων ετών (π.χ. 1945,1960,1970,1980,1990, 2000,2011).
-Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής.
-Χάρτης 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
-Τίτλους ιδιοκτησίας.

Αντίρρηση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης

Εφόσον προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά διενεργούμε:

-Στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών όλων των ετών ώστε να διαπιστώσουμε την διαχρονική μορφή της έκτασής σας
-Ψηφιακή παρατήρηση και επεξεργασία αεροφωτογραφίας – αεροφωτογραφιών  ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της έκτασής σας ,τα οποία να είναι ορατά από οιονδήποτε.
-Ψηφιακή μελέτη του ορθοφωτοχάρτη της περιοχής
-Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
-Έκθεση φωτοερμηνείας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τόσο κατά την στερεοσκοπική μελέτη όσο και κατά την ψηφιακή παρατήρηση μαζί με τα συμπεράσματα που προέκυψαν
-Σύνταξη αντιρρήσεων
-Κατάθεση φακέλου 
Ο εκτιμώμενος χρόνος εκπόνηση φωτοερμηνείας για αντίρρηση – ένσταση  κατά της πράξης χαρακτηρισμού κυμαίνεται  7-10 ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν.

Επίσης κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να παρασταθούμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Αντίρρηση κατά Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης -Δικαιολογητικά -Διαδικασίες Μελέτης , είμαστε πάντα στην διάθεση σας.