Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες του γραφείου μας.

Θέματα Κτηματολογίου 
 Ανάλυση- Επεξεργασία Δορυφορικών εικόνων 
 Διαχειριστικές μελέτες
 Χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων.
 Ιδιοκτησιακά δασών.
 Ενημέρωση σε θέματα θηραματοπονίας και αλιείας ορεινών όγκων.
 Ενημέρωση για θέματα αγροτουρισμού.
 Μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε Ε.Γ.Σ.Α.’87.
 Ψηφιακή επεξεργασία παλαιών τοπογραφικών σχεδίων.
 Ενστάσεις (Π.Δ.Α).
 Πάσης φύσεως δασικά θέματα.
 Φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και έργα πρασίνου.

Για Άλλες Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας.