Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών.

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών.

Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών μπορούμε μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης (αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφίες) να εντοπίσουμε ρέμα – ρέματα, ρυάκια και ρευματίδια.

Επίσης με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες μπορούμε να εντοπίσουμε:

  • την κοίτη του ρέματος ,
  • την ροή  του (ρους),
  • την οριογραμμή του ,
  • αν πρόκειται για το κύριο ρέμα ή είναι ρυάκι – ρευματίδιο,
  • εάν έχουν κατασκευαστεί τεχνικά έργα για την διευθέτησή του κ.α.

    Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών.

Η ως άνω διερεύνηση γίνεται με την χρήση στερεοσκοπίου και εκτός των αεροφωτογραφιών χρησιμοποιούνται και χάρτες κλίμακας 1:5000 έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ύπαρξη ή μη αυτών διαχρονικά.

Παράλληλα μπορούμε να συντάξουμε  και  έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών για οποιαδήποτε χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών. , επικοινωνήστε μαζί μας.