Φωτοερμηνεία Δρόμου

Με την φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών μπορούν να εντοπιστούν δρόμοι σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Από την μελέτη αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών εξάγονται συμπεράσματα για το πλάτος του ερευνώμενου δρόμου ,την διεύθυνση του δρόμου (διαχρονικές μεταβολές),την υψομετρική διαφορά του οδοστρώματος του δρόμου , αν ο δρόμος είναι χωματόδρομος ή ασφαλτοστρωμένος και άλλα. Όλα τα συμπεράσματα παρατίθενται σε αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας.

dromos aerofotografia

Δικαιολογητικά αναγνώρισης αγροτικού δρόμου ως προϋφιστάμενου του 1923

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου περί αναγνώρισης αγροτικού δρόμου πρίν του έτους 1923.

2.Αεροφωτογραφίες των ετών 1929,1937, 1945,1960,1971,1988 από τη Γ.Υ.Σ. της περιοχής όπου να φαίνεται ο υπόψη δρόμος με αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας.

3.Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται η ιδιοκτησία και ο προς αναγνώριση δρόμος

4.Απόσπασμα Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλιμ. 1:5000 όπου απεικονίζεται ο εν λόγω δρόμος.

5.Τεχνική Έκθεση Μηχανικού-Δασοτεχνικού.

6.Τίτλους ιδιοκτησίας, όσο το δυνατόν παλαιότερους.

7.Φωτογραφίες της οδού πρόσφατης λήψης.

8.Όποιο τυχόν άλλο στοιχείο συνηγορεί (π.χ. Βεβαίωση του οικείου Δήμου για την παλαιότητα του δρόμου, παλιό φωτογραφικό υλικό κ.α.)

Μετά από τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων πραγματοποιείται αυτοψία. Κατόπιν αυτού και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, γίνεται εισήγηση για Σ.Χ.Ο.Π. και μετά τη θετική εισήγηση αυτού εκδίδεται απόφαση Νομάρχη, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Σχετική Νομοθεσία 1.Παράγραφος 4 άρθρο 20 του από 17.7.1923 Ν.Δ. « Περί Σχεδίων πόλεων και κομών του κράτους». 2.Άρθρο 10 του Ν 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’ ) 3.Εγκ. 5/04 (4490/29-1-2004). 4.Εγγρ.1256/1-3-2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εάν εντοπίζεται δρόμος ή δρόμοι στην ιδιοκτησία σας ,μέσω αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών, είμαστε πάντα στην διάθεση σας.