Άλλες Υπηρεσίες

alt

♦ Θέματα Κτηματολογίου και  δασικών χαρτών. ♦ Διαχειριστικες μελέτες ♦ Χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων. ♦ Ιδιοκτησιακά δασών. ♦ Πάσης φύσεως δασικά θέματα. ♦ Ενημέρωση σε θέματα θηραματοπονίας και αλιείας ορεινών όγκων. ♦ Ενημέρωση για θέματα αγροτουρισμού. ♦ Δασικοί Χάρτες-Αντιρρήσεις  ♦ Μετατροπή […]