Φωτοερμηνεία (Υπηρεσίες)

Φωτοερμηνεία (Υπηρεσίες)

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει:

 Εντοπισμός (Αυθαίρετα, μονοπάτια, βαθμίδες, ρέμα,..)

 Προσδιορισμός (Βλάστησης, Ηλικίας δέντρων)

 Χρήση (Δικαστική, Δασαρχείο, Πραγματογνωμοσύνη..)

 Κόστος

Τι είναι η φωτοερμηνεία;

Με την φωτοερμηνεία, μέσω ειδικών εφαρμογών, μπορούμε να διακρίνουμε τις χωροχρονικές μεταβολές της ιδιοκτησίας σας.
Με την στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών, διαφόρων ετών, δύναται να εντοπιστούν γεωγραφικές μεταβολές οι οποίες προήλθαν είτε φυσικά είτε από ανθρώπινη επέμβαση.
Δίχως να είναι απαραίτητη η αυτοψία μας στην έκταση σας (ανάλογα με την περίπτωση) μπορούμε από το γραφείο μας, με την χρήση στερεοσκοπίου καθώς και ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, να διακρίνουμε: κτήρια, κατασκευές, δέντρα, ρέματα, δρόμους, μονοπάτια κ.α. και έτσι να εξάγουμε χρήσιμες φωτοερμηνευτικές πληροφορίες για τις διαχρονικές τους μεταβολές.

Η διαδικασία που ακολουθούμε κατά την διενέργεια της φωτοερμηνείας είναι η εξής :

 Αρχικά εξετάζουμε την ευρύτερη περιοχή μελέτης και προμηθευόμαστε τις σωστές στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες.
 Στην συνέχεια γίνεται ακριβής εντοπισμός της ιδιοκτησίας σας με την βοήθεια των φωτοσταθερών καθώς και των συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.’ 87 του τοπογραφικού σας διαγράμματος.
 Ακολουθεί η αναγνώριση και η διαχρονική ταυτοποίηση του αντικειμένου μελέτης και
 Τέλος γίνεται η εξαγωγή των συμπερασμάτων και η σύνταξη της τεχνικής εκθέσεως φωτοερμηνείας.

  Γιατί στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες;
 Διότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε τις αεροφωτογραφίες σε τρεις διαστάσεις (τρισδιάστατα) σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και να οδηγηθούμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

 

Φωτοερμηνεία (Υπηρεσίες)

Η μελέτη και η σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας γίνεται με αεροφωτογραφίες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, του ΟΚΧΕ καθώς και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Φωτοερμηνεία (Υπηρεσίες): Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.