Τοπογραφικά Διαγράμματα

alt

♦  Αποτύπωση εκτάσεων, ταχυμετρικά και μέσω δορυφορικών συστημάτων.
♦  Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα(υψομετρική αποτύπωση).
♦  Οριοθέτηση κτημάτων:
* Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
* Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87
* Από χάρτες Γ.Υ.Σ.

♦  Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
♦  Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
♦  Καθορισμός λατομικών χώρων.
♦  Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
♦  Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
♦  Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

alt