Προθεσμίες αντιρρήσεων

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι εξήντα (60) ημέρες από την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη στον Τύπο.

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα κάποιας εμφανιζόμενης στο χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

Στην περίπτωση που κάποια έκταση δεν περιλαμβάνεται στο Δασικό Χάρτη, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως οι ΟΤΑ Α΄και Β’ βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντίρρηση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε αυτοτελή έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, ανεξάρτητα εάν αυτή η έκταση τέμνεται ή καλύπτεται από διαφορετικές κατηγορίες του Δασικού Χάρτη (π.χ. περίπτωση έκτασης τμήμα της οποίας έχει στο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΑ, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της έχει χαρακτηρισμό ΔΔ).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση περισσοτέρων από μία αυτοτελών εκτάσεων, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσα ειδικά έντυπα αντιρρήσεων, όσες και οι εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας και καταβάλλει το αναλογούν ειδικό τέλος για κάθε μία από τις εκτάσεις αυτές.