Δασαρχείο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Εύβοια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

H  ερμηνεία αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες (φωτοερμηνεία ), διαφόρων ετών, συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων για υποθέσεις που αφορούν το Δασαρχείο .

Συμβολή της φωτοερμηνείας  για χρήση στο Δασαρχείο :

Πράξη Χαρακτηρισμού *
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
Αναδασωτέα έκταση
Εκχερσωμένη έκταση 
Χορτολιβαδική έκταση
Δασική έκταση
Δάσος
Δασικό χάρτη

Δασαρχείο

*Δικαιολογητικά για αντιρρήσεις κατά πράξης χαρακτηρισμού 

Πράξη Χαρακτηρισμού.
 Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ως άνω Πράξη Χαρακτηρισμού
 Εισήγηση Δασοπόνου, Δασολόγου που συνοδεύει την προσβαλλόμενη Πράξη Χαρακτηρισμού.
 Όμορες Πράξεις Χαρακτηρισμού με την προσβαλλόμενη Πράξη καθώς και τα τοπογραφικά που τις συνοδεύουν.
 Στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες τις περιοχής διάφορων ετών (π.χ. 1945, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000,2011)
 Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής.
 Χάρτης 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
 Τίτλους ιδιοκτησίας.

Εφόσον προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά διενεργούμε:

 Στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών όλων των ετών ώστε να διαπιστώσουμε την διαχρονική μορφή της έκτασής σας
 Ψηφιακή παρατήρηση και επεξεργασία αεροφωτογραφίας – αεροφωτογραφιών ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την μορφή της έκτασής σας ,τα οποία να είναι ορατά από οιονδήποτε.
 Ψηφιακή μελέτη του ορθοφωτοχάρτη της περιοχής.
 Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας.
 Έκθεση φωτοερμηνείας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τόσο κατά την στερεοσκοπική μελέτη όσο και κατά την ψηφιακή παρατήρηση μαζί με τα συμπεράσματα που προέκυψαν.
 Σύνταξη αντιρρήσεων.
 Κατάθεση φακέλου Αντίρρησης.
 Ο εκτιμώμενος χρόνος εκπόνηση φωτοερμηνείας για αντίρρηση– ένσταση  κατά της πράξης χαρακτηρισμού κυμαίνεται  7-10 ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  υποθέσεις   που αφορούν το Δασαρχείο – Πληροφορίες 2221309551- 6938442998